مرمریت مشکی لاشتر

مرمریت مشکی لاشتر

مرمریت مشکی لاشتر

سنگ مرمرمریت لاشتر سنگی است که بعد از فرآوری به رنگ مشکی با رگه های گاها سفید همراه است. سنگ مرمریت لاشتردارای سختی بسیاری است و همچنین سنگ مرمریت لاشتر در خیلی موارد در کارخانه هابه شکل نسابیده به تولید در می آورند و سپس آن را بصورت دستی یا دستگاهی تیشه خور میکنند که به آن سنگ مرمریت لاشتر تیشه دستی و یا سنگ مرمریت لاشتر تیشه دستگاهی می گویند.

سنگ مرمریت لاشتر بر اساس سفارش پیمانکاران و سازندگان پروژه به ۲ نوع کم تیشه و پرتیشه تقسیم می شود که سنگ مرمریت لاشتر کم تیشه یکبار تیشه خورده میشود و سنگ مرمریت پرتیشه لاشتر به دفعات تیشه خورده می شود تا هیچ گونه فضای خالی روی سنگ مشاهده نشود.

و علت اینکه سنگ مرمریت لاشتر را تیشه ای می کنند این است که با توجه به سختی و همچنین استفاده از آن در محیط های باز با این روش اصطکاک روی سنگ مرمریت لاشتر افزایش پیدا می کند. سنگ مرمریت لاشتر را بصورت حکمی و پلاک و سایز شده میتوان در پروژه ها مصرف نمود و همچنین سنگ مرمریت لاشتر سابیده شده با توجه به رنگی بودن (مشکی) در بعضی از کارخانه ها بصورت سنگ مرمریت اسلب لاشتر فرآوری می کنند.